Home
Geen Diagnose
BodyTalk
Reiki
Reiki en wetenschap
R spiritueel bekeken
R simpel houden
Shiatsu
Contact
Zo vindt u ons

 Reiki en wetenschap

 Dit artikel is een poging tot een semi-wetenschappelijke verklaring van de werking van Reiki

Dit is een vertaling van de Engelse versie van dit artikel op http://www.parama.com . Uit de Engelse versie heb ik enkele gedeeltes weggelaten die verwezen naar andere artikelen. Voor de inhoud op zich heeft dit geen gevolgen gehad. Alle op en aanmerking over de inhoud of de vertaling zijn welkom op ton@leenhouts.eu

Reiki is een energie die in het westen nog maar enkele decennia bekend is. Het wordt toegepast door meer dan een miljoen mensen (1998), wat in verhouding tot de wereldbevolking weinig is.

Om Reiki vanuit een wetenschappelijk oogpunt te verklaren dienen we eerst enkele concepten uit de wetenschap te bespreken. Wetenschappelijk bewijs ontstaat op vele manieren. Het is gebruikelijk om een rationele verklaring te geven van de werking van enkele fenomenen gebaseerd op de logica van ‘solide’ wetenschappelijke principes.

Een typisch voorbeeld in dit verband is de rationele verklaring van Reiki m.b.v. termen als "subatomaire materie", "ongepolariseerd", "werveltheorie", "beeldspiegeling" etc. Ze klinken goed en zijn waarschijnlijk de beste manier om tegemoet te komen aan de noodzaak voor een rationele uitleg die zoveel Reiki-beoefenaars voelen. Er is echter een valkuil. Alleen het gebruik van een natuurwetenschappelijke terminologie is geen wetenschappelijk bewijs van Reiki! Het is slechts een rationele verklaring gebaseerd op algemene - maar dikwijls zichzelf tegensprekende - natuurwetenschappelijke termen. (Zoals we later zullen zien kunnen we die labels op grond van onze waarnemingen toepassen op Reiki ).

Het hele terrein van de hoge energie fysica is nieuw en verkeert in de pioniersfase. Als je het aan een leek uitlegt, is het volkomen verantwoord om te generaliseren en de wetenschappelijke termen (ongepolariseerd, subatomair etc.) te gebruiken om een conceptueel kader te scheppen voor het begrijpen van de klinische of lichamelijke uitingen van Reiki - niet om Reiki te bewijzen.

Reiki is 'ongepolariseerde' subatomaire energie die zich gedraagt als een harmonische trilling in energetische systemen - zoals het lichaam - die in een disharmonische toestand verkeren. Als de Reiki-energie de subatomaire wereld verlaat moet het zich polariseren omdat het de fysieke manifeste wereld binnenkomt, waarin het onderhevig is aan de tijdsdimensie. Omdat het, van oorsprong, een harmonische trilling is zal het polariseren en een spiegelbeeld vormen van elke disharmonische frequentie in dat energie systeem (het lichaam) en zal daardoor het normale evenwicht en welbevinden herstellen. Dit versnelt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam.

Om deze definitie te verklaren en te bewijzen moeten we gebruik maken van het wetenschappelijke proces van klinische waarneming en het logisch beredeneren van de resultaten van deze waarnemingen. De meeste zaken die we gebruiken in ons dagelijks leven zijn er omdat ze consistent en voorspelbaar werken. Als ze dat niet deden zouden we ze weggooien. Als een nieuw medicijn klinisch is uitgeprobeerd en goede resultaten - zonder duidelijke bijwerkingen - laat zien, wordt het gebruikt omdat de waargenomen resultaten het bewijs vormen. Als het niet meer werkt of slechte bijwerkingen gaat vertonen wordt het niet meer gebruikt en beschouwt als niet bewezen.

Dit is belangrijk om te begrijpen. We kunnen Reiki (nog) niet bewijzen met mooie grafieken of wetenschappelijke termen. Het bewijs, in dit vroege stadium, komt van onze eigen klinische praktische ervaringen en de ervaring van honderdduizenden beoefenaars die gedurende de laatste paar decennia dagelijks Reiki gebruikten.

Door het verzamelen van de waarnemingen van de Reiki-beoefenaars en hun cliënten, beginnen we met het opbouwen van een klinisch beeld wat ons veel over Reiki vertelt.

a) Het (Reiki-)gevoel in de handen.

Tijdens een Reiki-behandeling registreren de behandelaar en degene die behandeld wordt meestal een gewaarwording in de handen van de behandelaar. De meest voorkomende gewaarwordingen zijn; warmte, tintelingen, gevoel van speldenprikken, kou, of elektrische prikkels. Dikwijls kan, bij erg zieke mensen, het warmtegevoel in de handen van de behandelaar zo sterk zijn dat het erop lijkt alsof de huid zal gaan verbranden. Soms wordt er geen gewaarwording geregistreerd terwijl er wel resultaten worden geboekt.

Het is belangrijk te weten dat de gewaarwording kan verschillen van behandeling tot behandeling, en dat de gewaarwording die de behandelaar in de handen voelt kan verschillen van de gewaarwording van degene die behandeld wordt. Er is vastgesteld dat in sommige gevallen, terwijl de behandelaar zijn handen als koud ervoer, de behandelde voelde dat ze een grote hitte uitstraalden.

De verklaring is dat Reiki, in en van zichzelf, geen gevoelskarakteristieken heeft. Wat gevoeld wordt is de reactie van het lichaam op de Reiki die er doorheen stroomt. Als de Reiki uit de handen van de behandelaar stroomt, werkt het in op de oppervlakte weefsels van de handen. Daarna werkt het in op de oppervlakte weefsels van de persoon die behandeld wordt. In dit stadium, polariseert de Reiki-energie als het ons lichaam binnenkomt en werkt in op de gevoelsreceptoren in de weefsels, wat resulteert in een gevoel. Deze gevoelens variëren afhankelijk van de gezondheidstoestand van het lichaam en gevoeligheid van de persoon op dat tijdstip. Dit kan variëren van dag tot dag en van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn zich bewuster van hun lichaam en zullen de effecten sterker voelen

De behandelaar en degene die behandeld wordt hebben op verschillende plaatsen een verschillende onbalans in hun lichaam en de Reiki zal daar adequaat op reageren. Vandaar dat verschillende personen, verschillende (of geen) gewaarwordingen zullen hebben.

b) Reiki stroomt automatisch.

Dit is een van de meer interessante waarnemingen van de Reiki-fenomenen. Wanneer de handen van een Reiki-behandelaar op of dichtbij een levend wezen worden gehouden begint de Reiki ‘automatisch’ te stromen. Er is geen bewuste handeling nodig van de kant van de behandelaar. Als een Reiki-behandelaar slaapt en zijn of haar handen op een blessure of een wond worden gelegd begint de Reiki toch te stromen.

Duidelijk alleen al van dit feit , zien we dat Reiki stroomt ondanks de behandelaar en onafhankelijk van waarin hij of zij gelooft. Je hoeft niet te leren hoe je Reiki moet geven. Als je ingewijd bent in Reiki hoef je alleen maar je handen bij of op het lichaam te plaatsen.

Een andere waarneming spreekt dit enigszins tegen. Reiki-gevers en cliënten hebben vastgesteld dat de Reiki krachtiger stroomt als de behandelaar daadwerkelijk en met bewuste liefdevolle aandacht zijn of haar handen neerlegt. Dit is geen inspannend proces. Het betekent alleen dat, als je bewust de patiënt wil helpen en je legt je handen neer met de bedoeling om te helpen, de behandeling effectiever zal zijn. (Dit wordt later nog meer in detail besproken).

c) Reiki stroomt naar behoefte.

Verdere waarnemingen laten zien dat de Reikistroom blijkbaar kan variëren naar gelang de mate van onbalans in de patiënt. Bijvoorbeeld, bij patiënten die ernstig ziek zijn of emotioneel zeer opgewonden stroomt de Reiki sterker. Daarom stroomt het naar behoefte en afhankelijk van de mate van disharmonie in het systeem waar het instroomt.

De intensiteit van een energie, die van nature harmoniserend is, is afhankelijk van de mate van disharmonie van het ontvangende systeem. De stroom is geheel onafhankelijk van de verwachtingen van de beoefenaar. Het functioneert volgens haar eigen wetten.

Sommige Reiki-beoefenaars hebben waargenomen dat de Reiki schijnbaar stopt als de handen een tijd op één en dezelfde plaats op het lichaam liggen. Het gaat weer stromen als de handen verplaatst worden naar een andere positie. Het concept lijkt te zijn; als één plek ‘gerepareerd’ is ga je naar de volgende plek. Omdat de Reiki zich door het lichaam beweegt naar waar het nodig is, schijnt dit hiermee in tegenspraak te zijn. Er is vastgesteld dat Reiki-beoefenaars, aan wie dit fenomeen niet verteld is door hun Reiki-master, dit verschijnsel niet ervaren. Uit hun handen blijft de Reiki stromen. Het schijnt dat de ‘verwachtingen’ of het bewustzijn van de beoefenaar er de oorzaak van is dat het Reiki-gevoel stopt. Experimenten hebben aangetoond dat als zulke beoefenaars zeggen dat ze voelen dat de Reiki stopt, de personen die behandeld worden de stroom nog steeds sterk voelen.

d) De Reiki is in beide handen gelijk.

De stroom en het effect van de Reiki zijn in beide handen gelijk. Als je Reiki gebruikt is het niet nodig om je te bekommeren over een ‘gevende’ of ‘ontvangende’ hand. Simpel gezegd, als je iemand één uur met één hand behandelt, krijgt hij of zij de helft van wat ze zouden krijgen als ze met twee handen zouden worden behandeld. De kwaliteit zal niet anders zijn. Je kan ook iemand met je ene hand behandelen en iemand anders met je andere hand.

Er zijn veel énergetische’ systemen waarbij regels gehanteerd moeten worden m.b.t. de handen. B.v. allebei de handen op de patiënt; de handen niet kruisen; behandelen aan de goede kant van het lichaam, de vingers in de richting van het hart, etc. Er is niets verkeerds aan deze systemen. Het is echter allemaal niet nodig als je alleen Reiki gebruikt. Als je Reiki combineert met andere systemen, dan moet je je houden aan de regels van dat systeem. Dat zal het effect van Reiki niet beïnvloeden. Het zal blijven stromen en werken ondanks de regels van het andere systeem..

e) Reiki houdt niet (nooit) op.

Een van de meest opvallende waarnemingen van Reiki is dat het nooit ophoudt. Reiki-beoefenaars hebben ondervonden dat ze de hele dag zieke mensen kunnen blijven behandelen en dat de Reiki steeds net zo sterk blijft stromen als toen ze de dag begonnen. En de beoefenaar schijnt ook mee te profiteren, wat betekent dat zij aan het eind van de dag sterker en vitaler zijn dan aan het begin van de dag.

Hierdoor onderscheidt Reiki zich van andere helingsystemen. Veel systemen gebruiken de fysieke energie van het lichaam als bron om de patiënt te helpen waardoor de energie van de beoefenaar wordt verbruikt. Het effect van deze behandeling is afhankelijk van de vitaliteit van de beoefenaar. Het aantal patiënten dat per dag kan worden behandeld is dan afhankelijk van de mate waarin de eigen energie weer kan worden opgeladen.

Er is een tendens om veel paramedische helingsystemen samen te voegen in die brede classificatie energiesystemen. Acupunctuur , Tai Chi, polariteitstherapie, Shiatsu (acupressuur), magnetische healing, en sommige vormen van spirituele genezing passen redelijk goed in deze categorie omdat ze allemaal de voorspelbare regels volgen van de fysieke energiestroom(chi, ki, prana etc) in het lichaam.

Reiki past niet in deze categorie. Het kan eenvoudig niet fysieke ‘gepolariseerde’ energie zijn, in de conventionele zin, vanwege de bijzondere eigenschappen die het klinisch demonstreert.

 f) De Reiki-stroom wordt niet beïnvloed door de gezondheid van de beoefenaar.

Iemand die ziek is heeft meestal weinig energie en zou daarom minder effectief zijn in het behandelen van anderen als de eigen energie gebruikt zou worden. Klinische waarnemingen hebben aangetoond dat zelfs een erg zieke, zwakke persoon, die goed is ingewijd in Reiki, behandelingen kan geven die even sterk zijn als die van iemand die in blakende gezondheid verkeert. Nogmaals moeten we concluderen dat de Reiki-energie niet voortkomt uit de lichamelijke energie.

g) Reiki werkt bij planten en dieren

Dieren reageren meestal sneller op Reiki dan mensen. Ze hebben meestal een dynamischer energiesysteem en hun kracht om te herstellen schijnt groter te zijn. Ze hebben ook minder opgekropte stress, emotionele blokkades en neigingen voor zelfsabotage. Het schijnt ook zo te zijn dat hoe meer het dier is aangepast aan de mens hoe langer de hersteltijd is. Huisdieren blijken dikwijls de stress en emotionele belasting van hun eigenaars over te nemen. Diegene van ons die dieren hebben zijn zich ervan bewust hoe dikwijls dieren op hun eigenaars kunnen gaan lijken. Als je een neurotisch gespannen hond ziet kun je er vanuit gaan dat je, om goede resultaten te verkrijgen, ook de eigenaar moet behandelen met Reiki (of tranquillizers).

Planten reageren ook op Reiki omdat ze ook levende energiesystemen zijn die uit balans kunnen zijn en zullen dus reageren op de harmoniserende werking van Reiki.

Vanwege het feit dat Reiki werkt bij dieren en planten zijn kan gesteld worden dat het effect van Reiki niet psychosomatisch is.

h) Je kunt jezelf behandelen met Reiki.

Er zijn veel begaafde genezers die anderen kunnen helpen maar die zichzelf niet kunnen helpen omdat hun systeem niet effectief werkt als ze zichzelf proberen te helpen. Omdat Reiki onafhankelijk van het eigen lichaam werkt, kunnen beoefenaars hun handen op hun eigen lichaam leggen en alle voordelen van Reiki ervaren. Dit is heel belangrijk in het licht van de preventieve geneeskunde. Een van de grote voordelen in het leven van een Reiki-beoefenaar is de tijd dat je jezelf kunt behandelen.

I) Iedereen kan ingewijd worden in Reiki.

Vooropgesteld dat de inwijding correct wordt uitgevoerd, kan bij iedereen de Reiki in de handen worden geactiveerd. Het is zelfs mogelijk om mensen in coma, of kinderen en dieren in te wijden. Als je alle vier inwijdingen hebt ontvangen heb je Reiki in je handen voor de rest van je leven.

Niemand schijnt van nature Reiki in zijn of haar handen te hebben. Voor zover we weten kent geen enkele Reikimaster iemand die het wel had. De vraag is nu; wie was de eerste mens die Reiki had en hoe heeft hij of zij het gekregen? Hierop zullen we nooit een antwoord krijgen omdat het verloren is gegaan in de tijd. Daarom staan we open voor het idee dat iemand zichzelf dusdanig heeft ontwikkeld dat de Reiki zich manifesteerde in zijn of haar handen. Aan deze zelfontwikkeling werd waarschijnlijk een heel leven besteed. Het is veel praktischer en gemakkelijker om bijvoorbeeld in een weekend ingewijd te worden door een Reikimaster (leraar).

j) Reiki is geen geloof, godsdienst of kult

Reiki wordt gebruikt door mensen van alle gezindten. Christenen, Moslims, Joden, atheïsten en agnosten kunnen van de voordelen van Reiki genieten omdat het niet gekoppeld is aan een bepaald geloof of filosofie.

Als je het eenmaal hebt, heb je het voor de rest van je leven en kun je het gebruiken op elke manier die je denkt dat goed is. Je hoeft niet te behoren tot een of andere groep of vereniging. Je kunt je bij een vereniging aansluiten als je dat wilt, om informatie te krijgen of mensen te ontmoeten die dezelfde interesse hebben.

Er zijn geen Reiki-goeroes ofschoon enkele mensen zich als zodanig hebben voorgedaan. Reikimasters zijn gewone mensen die geleerd hebben om mensen in te wijden. Ze hebben hun normale menselijke trekjes, sterktes en zwakheden. Ze zien zichzelf het liefst als ‘meester leerling’.

k) Reiki heeft geen negatieve bijverschijnselen

Gedurende de twee decennia waarin Reikimasters mensen in het westen hebben ingewijd in Reiki zijn er geen gevallen bekend waarbij Reiki negatieve gevolgen had.

Er zijn veel gevallen bekend waarin effecten werden waargenomen die in eerste instantie negatief leken. Mensen die geen kennis hebben van het fysiologische genezingproces van het lichaam kunnen gemakkelijk verkeerde conclusies trekken uit wat ze ervaren. Wanneer het lichaam een genezingsproces ondergaat, kunnen er gedurende korte tijd oncomfortabele situaties ontstaan.

Bijvoorbeeld; bij iemand met gewrichtsontsteking kan gedurende de eerste paar Reiki-behandelingen de pijn verergeren. De Reiki zal de bloedstroom naar het gewricht, met een sinds enkele jaren slechte bloedcirculatie, versterken. De plotselinge toename van bloed kan pijn veroorzaken. Het eindresultaat zal fantastisch zijn!

Mensen die veel stress of emotionele blokkades opgebouwd hebben kunnen tijdens de eerste behandelingen wel eens het gevoel hebben dat alles verergert zodra hun lichaam de effecten van de Reiki begint te verwerken. Kankerpatiënten ervaren, gedurende de eerste paar behandelingen, dikwijls een toename van de pijn in het gebied van de tumor.

l) Reiki ondersteunt alle andere systemen

Er zijn geen contra-indicaties bij het gebruik van Reiki. Het kan op zichzelf gebruikt worden en in combinatie met elke andere therapie. Dikwijls zijn de gezondheidsproblemen zo ernstig dat je alles, wat je kan helpen, moet gebruiken.

Bijvoorbeeld, Reiki is fantastisch voor het snel laten genezen van snijwonden, zelfs grote. Maar als je een been amputeert moet je naar de chirurg. Toch zou je het lichaam zoveel mogelijk Reiki moeten geven omdat dan het herstel proces veel sneller verloopt, de pijn en littekens vermindert.

Ernstige ziektes zoals kanker moeten behandeld en begeleid worden door experts. Echter altijd zal Reiki de vitaliteit van het lichaam en het herstellingsvermogen doen toenemen. Reiki zal ook de neveneffecten van chemotherapie en bestralingsbehandelingen verminderen en het vermogen om beter te worden maximaliseren. Ondertussen zal elke Reiki-behandeling die toegediend wordt werken aan de harmonisering van de oorzaken van de ziekte.

m) Reiki behandelt altijd de oorzaken

De volgende, veel voorkomende, waarneming bij Reiki heeft vergaande gevolgen. Mensen die met Reiki behandeld worden en Reiki-beoefenaars hebben meermalen vastgesteld dat als de behandelaar zijn handen ergens neerlegt, b.v. op het hoofd, de patiënt het effect van de Reiki in een heel ander deel van het lichaam wordt gevoeld. Het deel waar het, het sterkst gevoeld wordt is het gedeelte wat het meest disharmonisch is. Als iemand een nierziekte heeft zal de Reiki daar het sterkst gevoeld worden, ook als de handen op een andere plek op het lichaam liggen.

Deze belangrijke observatie onderschrijft de bevestiging van de theorie dat Reiki een harmonische trilling is, en van nature gaat naar de plaats met de meeste disharmonie. Er is ook altijd een lokaal effect omdat de Reiki door het gedeelte heengaat waar de handen liggen.

Dit helpt om de schijnbaar verschillende resultaten van Reiki te verklaren. Sommige behandelaars hebben vastgesteld dat als ze de ontstoken knie van een voetballer behandelen er meestal na 3-5 keer aanmerkelijke verbetering optreedt. Een andere keer als er een ontstoken knie behandeld wordt kan het langer duren, of er zijn meer behandelingen nodig, voordat er verbetering optreedt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de voetballer in het tweede geval een ernstiger kwaal op een andere plaats heeft, die hij niet kent, en dat de Reiki daar eerst naar toe stroomt. De behandelaar en de behandelde weten het allebei niet, maar als de knie genezen is, is de andere kwaal ook genezen.

Als we de symptomen van een ziekte beginnen te voelen, maken we dikwijls de fout om te denken dat dit ons toevallig overkomt. Bij de meeste ziektes is dit helemaal niet het geval. De kwaal heeft meestal al jaren bestaan voordat de symptomen tot uiting kwamen. Een hartkwaal is er meestal al jaren en ontwikkelt zich langzaam totdat de symptomen zich voordoen. Fysici zeggen dat energie bestaat en beweegt voordat de materie beweegt. Er is meestal eerst een verstoring van het energie systeem. Uiteindelijk komen er lichamelijke veranderingen die op hun beurt de ‘ziekte’ veroorzaken.

Ons lichaam is geheel opgebouwd uit energieën met verschillende frequenties. De laagste frequenties zijn de botten. De hogere frequenties zijn de spieren, organen en bloed en de hoogste frequentie is ons energiesysteem (chi,[Qi], prana, ki etc.).

Veel zaken kunnen disharmonie in het energie systeem veroorzaken. Hiertoe behoren emotionele verstoringen en trauma’s, mentale aberraties, milieu invloeden, een dieet, verwondingen etc. Als het energiesysteem eenmaal in disharmonie geraakt, gaat het veranderingen teweeg brengen in de geest of in het lichaam. Deze veranderingen leiden uiteindelijk tot de ziekte die we ervaren.

Het gemiddelde ziekteproces ontwikkelt zich door een opeenstapeling van factoren. Er is meestal niet slechts één oorzaak voor een ziekte. Het is meestal een heterogeen mengsel van veel verschillende factoren.

Als we naar de dokter gaan voor een diagnose zouden we moeten weten dat de diagnose meestal een stempel is. De stempels, maagzweer, hepatitis, nierontsteking, enz. zijn niet de verklaring van de oorzaak van de ziekte. Ze zijn de beschrijving van het eindresultaat van de verschillende oorzaken. Hoe je behandeld wordt hangt af van de opleiding (indoctrinatie) van de dokter die je behandelt. Hij of zij zal, afhankelijk van de expertise, een oorzaak vaststellen om zich op te richten.

Een metafoor die veel gebruikt wordt, is die van de ijsberg. We weten dat het grootste deel van de ijsberg onder water ligt. De top die boven het water uitsteekt is geen goede maat voor hoeveel er onder water zit. Het symptoom is vergelijkbaar met de top van de ijsberg;

de oorzaken van de ziekte zijn de berg die onder water verborgen is. Twee mensen kunnen dezelfde ‘top’ (symptoom) hebben en toch volkomen andere en verschillend aantallen oorzaken hebben. Daarom kunnen twee verschillende mensen met hetzelfde symptoom duidelijk verschillende helingtijden hebben.

Twee mensen kunnen lijden aan een maagzweer. De ene persoon kan de zweer gekregen hebben als het gevolg van het veranderen van een culturele omgeving. Hij moest verhuizen naar Thailand voor zijn werk en at een grote hoeveelheid heet, scherp Thai’s eten waaraan zijn maag niet gewend was. De behandeling zou eenvoudig zijn en snel resultaat opleveren, zeker als hij minder gekruid voedsel zou eten tot zijn maag er aan gewend zou zijn.

De andere patiënt met een maagzweer kan sinds enkele jaren een scheiding achter de rug hebben en twee jaar als een vrijgezel geleefd hebben, voor zichzelf koken, zorgen om geld en scheidingspapieren hebben en ook zijn rug bezeerd hebben. Hier zien we verschillende factoren die kunnen leiden tot de maagzweer. We weten dat zorgen de 'nerves vagus', die de maag voedt, stimuleren en daardoor een overvloed aan zuurafscheiding in de maag veroorzaakten. Een rugprobleem kan de sympathische zenuwprikkeling van de maag aantasten en bijdragen aan de onbalans in de zenuwprikkeling van de maag, wat weer resulteert in teveel aan zuurafscheiding. Daarenboven is het dieet een probleem. Dit alles maakt dat zijn ‘ijsberg’ veel groter is en dat de maagzweer meer tijd nodig heeft om te genezen vanwege het totaal aantal oorzaken.

In elk van deze gevallen zou de patiënt behandeld kunnen worden door verschillende specialisten, een chiropraktiker, een diëtist of een psycholoog voor stressbeheersing. Waarschijnlijk zou elk van hen een resultaat boeken omdat als er iets redelijk constructiefs aan het lichaam wordt gedaan dit dikwijls resulteert in een verbetering van de symptomen. Het probleem is echter dat dikwijls niet de ‘hele ijsberg’ is aangepakt en het symptoom weer terug komt of zich op een andere manier met een soortgelijke klacht weer openbaart, omdat niet alle oorzaken zijn behandeld.

Een diagnose is meestal alleen een stempel. Een beschrijving van het eindresultaat van de verschillende oorzaken. Niet een verklaring van de oorzaak van de ziekte.

Het speciale van Reiki is dat het niet specifiek het symptoom behandelt. Omdat Reiki een harmoniserende energie is, wordt het hele lichaam behandeld. Omdat Reiki door het lichaam stroomt en ermee reageert, zal Reiki systematisch de ‘hele ijsberg’ gaan harmoniseren. Als de maag eindelijk hersteld is door de Reiki-behandelingen, betekent dat, dat de ziekte is verdwenen omdat de oorzaken geharmoniseerd zijn en niet omdat het symptoom is genezen of gemaskeerd.

Zelfs met schijnbaar simpele zaken als sportblessures zien we dikwijls dat er onderliggende oorzaken zijn zoals een hoog stressniveau of uitputting. Het is vastgesteld dat als het lichaam gestresst of oververmoeid is er gemakkelijker blessures ontstaan. Als Reiki de blessure behandelt, behandelt het ook de stress en verbetert daardoor de vitaliteit.

Elke ziekte kan gezien worden als een bepaalde combinatie van disharmonische frequenties. Het schijnt dat Reiki zich in het lichaam polariseert als een spiegelbeeld of een (hogere of lagere) harmonische (frequentie) van de ‘ziektefrequenties’. Dit zou de disharmonie neutraliseren op dezelfde manier als de frequentietherapieën, zoals homeopathie, dat doen. Het verschil is dat in de homeopathie de beoefenaar de disharmonie moet diagnosticeren en de juiste frequentie (het juiste middel) moet kiezen. Reiki heeft geen diagnose nodig omdat het zijn eigen wetten van harmonie volgt en aangetrokken wordt door de frequenties van de overheersende disharmonie. Simpel gezegd, men heeft geen diagnose nodig want Reiki stelt die zelf.

n) Bij Reiki is geen diagnose nodig

Als je een diagnose moest stellen alvorens Reiki te geven dan kon je het niet in één weekend leren. Je zou minstens een vierjarige cursus moeten volgen. De meerderheid van de Reiki-behandelaars zijn leken die niet getraind zijn om te diagnosticeren. Reiki weet zelf waar het naar toe moet om de persoon effectief te behandelen. Omdat je niet hoeft te weten waar je Reiki naar toe moet sturen, hoef je ook niet te weten wat er niet goed is.

Indien de persoon een ‘stempel’ wil hebben voor de symptomen, moet hij of zij een dokter raadplegen. Ondertussen kan de Reiki-behandelaar toch met succes de persoon helpen om zijn of haar gezondheid en vitaliteit terug te winnen - op een holistische manier.

In principe geeft de Reiki-behandelaar, met uitzondering voor een crisisbehandeling, voor elke ziekte dezelfde holistische behandeling. Vanwege dit principe heeft de Reiki-behandelaar geen ‘stempel’ nodig om te weten waar de handen neergelegd moeten worden.

 Sommige Reiki-ers hebben gemerkt dat Reiki hun intuïtie zich ontwikkelt door het regelmatige gebruik ervan. Deze intuïtie versterkt het contact met de patiënt tijdens de behandeling en betekent dat de behandelaar dikwijls aanvoelt wat er met de patiënt aan de hand is. Hoewel we graag de ontwikkeling van de intuïtie via Reiki aanbevelen, wijzen we het gebruik van Reiki voor diagnose af. Een dergelijke activiteit is te subjectief en beladen met de gevaren van verkeerde diagnose en interpretatie.

o) Reiki vermindert stress.

Als mensen die Reiki ontvangen met biofeedback apparatuur worden verbonden blijkt dat de hersengolven ze in alfa staat terecht komen. Dit is een vorm van lichte meditatie die, zoals bekend, opgebouwde stress in het lichaam vermindert. Mensen rapporteren klinisch, een duidelijk ontspannen gevoel van hun lichaam en een versneld gevoel van welzijn (zoals bij stress verlaging).

Het is duidelijk vast komen te staan dat stress sterk bijdraagt aan de ontwikkeling van ziektes. Elk systeem dat actief stress kan reduceren heeft daarom korte en lange termijn effecten op het totale fysieke en mentale welzijn. Nog een goede reden om Reiki regelmatig te gebruiken. We leven in een gestresste samenleving. Doordat Reiki ons stress niveau laag houdt, kan het nadrukkelijk bijdragen aan het genieten van het leven.

Wetenschappelijke hypothese

Binnen de subatomaire wereld kennen wetenschappers energetische krachten die onbegrensd zijn, - ongepolariseerd - (ze hebben geen frequentie omdat ze geen tijdscomponent hebben) en zich gedragen als algemene ‘harmoniseerders’ van de subatomaire wereld door alles onderling te verbinden en de balans en harmonie van deze wereld, waarvan we zo weinig weten, te onderhouden.

‘Universele levensenergie’ (de lekenterm) is waarschijnlijk de beste beschrijving van het fenomeen wat Reiki wordt genoemd. Diepere kennis van de werking van het Reiki-inwijdingsproces blijkt deze hypothese te versterken. Reikimasters gebruiken energetische patronen en handelingen om veranderingen teweeg te brengen die nodig zijn om de energie zich te laten manifesteren in onze wereld.

Deze subatomaire energie correleert met al de criteria die Reiki karakteriseren. Een van de belangrijkste functies van ‘universele energie’ in de subatomaire wereld, is het harmoniseren. Als deze ongepolariseerde energie vrijkomt in de manifeste wereld (geregeld door tijd), zal het direct polariseren (warmte, tinteling, enz.). Deze polarisatie zal resulteren in de harmonisatie van het energie veld waarop het gericht is, (mens, dier of plant enz). Om dit te bewerkstelligen vormt het zich een spiegelbeeld van de disharmonie (ziekte) in het energie systeem. De harmonisatie van het energieveld zal automatisch het natuurlijke genezingsproces versnellen.

 

De lekenterm ‘universele energie’ kan misleidend zijn omdat veel ‘New age’ therapieën deze term toepassen op elke energie die niet direct objectief kan worden waargenomen. In het merendeel van deze gevallen, geven de klinische observaties aan dat we te doen hebben met hoge energieniveaus van normaal gepolariseerde energie.

Conclusies

Gebaseerd op deze klinische observaties , kunnen we veronderstellen dat deze, samen, de specifieke eigenschappen zijn van het fenomeen Reiki. Waarschijnlijk kan elk systeem wat deze eigenschappen bezit, zich rechtmatig Reiki noemen.

Klinische observaties hebben laten zien dat iedereen die Reiki heeft, overeenkomstig met de boevengenoemde eigenschappen, consistente resultaten zal verkrijgen als het op de juiste manier wordt toegepast. Deze klinische resultaten zijn het belangrijkste bewijs van Reiki.

Als iemand een systeem toepast wat niet voldoet aan de bovengenoemde criteria kan gevoeglijk worden aangenomen dat het geen Reiki is. Dat betekent niet dat, dat systeem niet goed of niet effectief is. Het betekent alleen dat het geen Reiki is.

Reiki heeft zeer specifieke eigenschappen die klinisch kunnen worden vastgesteld. Achter de klinische resultaten en observaties schuilen echter veel mysteries. Sommige aspecten logenstraffen, tot nu toe, logische verklaringen.

 

UWBALANS